DGNEWS.EU

Набират нуждаещи се за новата социална услуга „Асистентска подкрепа“

Набират нуждаещи се за новата социална услуга „Асистентска подкрепа“
Feb 05
09:00 2021

От 8 февруари стартира прием на документи от кандидати да ползват новата социална услуга „Асистентска подкрепа“, която Община Димитровград ще предоставя в изпълнение на Закона за социалните услуги. Нуждаещите се ще получават помощ при самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация.

Потребители на социалната услуга могат да бъдат:

• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

• деца с трайни увреждания с определена чужда помощ;

• пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ,

които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като за извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

1. Документ за самоличност или Акт за раждане – ако кандидатът е дете (представя се за справка;

2. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); копие от други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословно състояние на лицето/детето (актуална епикриза, етапна епикриза и др.) и доказващи нуждата от помощ при извършване на ежедневни дейности в домашна среда;

3. Копие на данни на личния лекар на лицето - от здравноосигурителната книжка и/или рецептурната книжка на лицето, и/или друг официален документ;

4. Служебна бележка за настоящ адрес (при разлика с постоянен адрес);

5.Документ, удостоверяващ представителството – за настойничество или попечителство  (при наличие на такъв);

6. Копие на заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки и/или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето;

7. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявления-декларации от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се приемат от 08.02.2021г. в Центъра за комплексни услуги на община Димитровград, на адрес: гр. Димитровград, ул. „Владимир Поптомов” № 2, партер, южен вход, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Заявяване на услугата може да бъде извършено и на телефони 0391 712 65, 0889 855 669 или на електронна поща (еmail): asist.podkrepa.dimitrovgrad@gmail.com

Формулярът на заявление-декларация за ползване на  социалната услуга „Асистентска подкрепа“ може да бъде получен на място, в Центъра за комплексни услуги, или изтеглен от официалната интернет страница на Община Димитровград - www.dimitrovgrad.bg.

За допълнителна информация: тел. 0391 68 299, отдел „Хуманитарни дейности”, Община Димитровград; тел. 0391 71 265, Център за комплексни услуги на Община Димитровград; тел. 0889 855 669, Център за комплексни услуги на Община Димитровград.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?